Leveringsvoorwaarden

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en op alle overeenkomsten van Hof Tweewielers. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, waarbij de betreffende afwijking van de voorwaarden duidelijk wordt omschreven.

2. Het accepteren van een aanbieding of wel het doen van een bestelling houdt in dat u de voorwaarden aanvaardt.

3. Voor gebruikte fietsen geldt dat we deze maximaal 24 uur reserveren, voor nieuwe fietsen geldt dat er een aanbetaling van minimaal € 50,= gedaan moet worden.


Aanbiedingen en/of betalingen

1. Aanbiedingen door Hof Tweewielers gedaan zijn vrijblijvend. Hof Tweewielers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste opdrachten zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

2. De vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief omzetbelasting. Voor volledig afgemonteerde fietsen geldt dat de prijs incl. rijklaar maken is.

3. Verzendkosten zijn ten allen tijde voor rekening van de koper.

4. Betaling dient te geschieden bij ophalen van de fiets per pin of contant. Bij verzenden van de fiets dient de fiets vooruitbetaald betaald te worden per bank.


Overeenkomst

1. Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Hof Tweewielers is vermeld en dit schriftelijk aan de klant is medegedeeld, kan de klant de bestelling zonder kosten annuleren.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een gegeven opdracht/bestelling is geaccepteerd door Hof Tweewielers. Hof Tweewielers is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hof Tweewielers u dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

3. Eigendom van geleverde producten gaat over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst is verschuldigd door de klant is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van aflevering.

4. Hof Tweewielers heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze een bestelling op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden. Dit geschiedt schriftelijk en zonder enig recht op schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

5. Hoewel bij het gereedmaken van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of onjuist. Hof Tweewielers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de gegevens van de website.


Levering

1. Levering van de producten geschiedt van maandag tot vrijdag per koerier.

2. Ophalen in de winkel kan op afspraak van maandag tot zaterdag, of op de speciale openingstijden. Zie hiervoor de informatie op de website en de vermelding van de openingstijden op de winkeldeur/-raam.

3. Geleverde fietsen zijn door Hof Tweewielers volledig afgemonteerd en gereed voor gebruik.

4. Verzendkosten incl. bestelling dienen vooraf via een bankoverschrijving betaald te zijn.

5. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de fiets conform de bestelling wordt afgeleverd. Indien dit niet het geval is dient u Hof Tweewielers hiervan op de hoogte te stellen en de fiets direct met de koerier te retourneren.

6. Hof Tweewielers is bevoegd om bij de uitvoering van uw opdracht gebruik te maken van derden.


Garantie en aansprakelijkheid

1. Hof Tweewielers hanteert de standaard fabrieksgarantie, deze garantie is merkgebonden. Voor een aantal onderdelen zoals kettingen, tandwielen, binnen- en buitenbanden, pedalen en zadels is een beperkte garantie van kracht. Deze zaken komen alleen voor garantie in aanmerking als de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel is het oordeel van Hof Tweewielers doorslaggevend. Bij garantie aanvraagen dient altijd het geldige aankoopbewijs te worden overlegd.

2. Voor fabrieksgarantie kunt u terecht bij elke dealer van het betreffende merk (bijvoorbeeld bij een frame breuk). De dealer is niet verplicht de garantie af te werken. Garantie op lopende en draaiende delen geeft Hof Tweewielers en kunt u alleen bij ons verhalen. Laat u de reparatie door een derde uitvoeren dan vervalt de garantie bij Hof Tweewielers. De kosten van een dergelijke reparatie worden niet door Hof Tweewielers vergoedt.

3. Hof Tweewielers is niet aansprakelijk voor de door de klant zelf foutief bestelde fietsen en accessoires.

4. Hof Tweewielers staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 58909400

5. Hof Tweewielers geeft geen garantie op gebruikte fietsen. Mocht er binnen 5 dagen na aankoop van de gebruikte fiets blijken dat er problemen zijn die op het moment van aanschaf van de gebruikte fiets niet zichtbaar waren of gemeld zijn, dan dient u binnen deze termijn contact op te nemen met Hof Tweewielers zodat het probleem verholpen kan worden.


Communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Hof Tweewielers, dan wel tussen Hof Tweewielers en derden, die betrekking hebben op de relatie tussen klant en Hof Tweewielers, is Hof Tweewielers niet aansprakelijk.


Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, bestellingen, aanbiedingen en verplichtingen als mede op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen aanhangig worden gemaakt aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Contact

Hof Tweewielers

Westeinde 10
Vriezenveen
7671 CC


06 1839 4477Bestellingen dienen bij versturen vooraf betaald te worden op bankrekening NL61 SNSB 0866 5830 92 ten name van Hof Tweewielers.

Vermeld altijd het bestelnummer zodat wij uw bestelling snel en efficiënt kunnen versturen